Data posiedzenia:
2021-01-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2040 :
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
c) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,
e) głosowanie nad projektem uchwały.
6. Budżet gminy na 2021r.:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
c) odczytanie opinii komisji stałych rady gminy,
d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych rady gminy, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
e) przedstawienie poprawek do budżetu gminy,
f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
g) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji poprzez przyjęcie uchwały o treści wskazanej w petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji poprzez pilne przyjęcie uchwały o treści wskazanej w petycji.
11. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo