Zarządzenie Nr 32/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 26 kwietnia 2021r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 7 ust.  2  Uchwały Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się dotacje i dokonuje się przesunięć między rozdziałami, paragrafami w ramach działu:

 

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 432.691,11 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie   77.817.498,13 zł,

    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie       55.959.677,49

2) dochody majątkowe w kwocie  21.857.820,64

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 15.664.732,86 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały”

 

2.   Wydatki zwiększa się o 432.691,11 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami
w zakresie wydatków bieżących w ramach działu
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną  kwotę wydatków  budżetu na 2021 r.  w kwocie  85.625.564,81 zł,             zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie  52.252.266,20 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 33.373.298,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
do uchwały,

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.664.732,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2021 r.

                                                                                                             

                                                                                                           

 

                                                                                              

 

                                                                                                        Wójt       

 

                                                                                                 Bogdan Kemnitz

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 32/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące dotacje na podstawie decyzji  Wojewody Wielkopolskiego:

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

-rozdział 01095  wprowadzono plan w wysokości 377.314,11 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania- I termin płatniczy

 

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- rozdział 85195 wprowadza się plan w wysokości 3.509,00 zł na z przeznaczeniem na świadczenie opieki zdrowotnej.

 

Dz. 852 Pomoc społeczna:

-rozdział 85228 wprowadzono plan w wysokości 33.120,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

-rozdział 85415  wprowadzono plan w wysokości 14.148,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85513 zwiększono plan o 4.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80101, 80104, 80148  przesunięto wydatki między paragrafami i rozdziałami ramach działu w celu zabezpieczenia 20% wkładu własnego gminy w kwocie 34.700,00 zł dla dwóch zespołów szkół na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” -  w zakresie remontu
i doposażenia stołówek.

 

 

 

                                                                                                           Wójt    

 

                                                                                                 Bogdan Kemnitz