Data posiedzenia:
2021-05-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz funkcjonowania Ogniwa Prewencji w Kleszczewie.
6. Informacja nt. szczepień przeciwko COVID -19 na terenie gminy Kleszczewo
7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji prawa własności lokalu użytkowego oraz udziału ? w nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Komorniki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez nieruchomość
położoną w obrębie geodezyjnym Krzyżowniki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej tereny położone w Nagradowicach oraz Śródce.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz 462/4 w miejscowości Gowarzewo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz 462/4 w miejscowości Gowarzewo.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 245/4 w miejscowości Gowarzewo.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do zmiany w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 245/4 w miejscowości Gowarzewo
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo.
24. Podjęcie Apelu Rady Gminy Kleszczewo do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie podjęcia działań mających na celu wyłączenie funkcji produkcyjnych z prowadzonej gospodarki leśnej dla obszarów stanowiących lasy ochronne miasta Poznania.
25. Sprawozdanie z realizacji zadań z działalności pożytku publicznego w roku 2020.
26. Informacja dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020r.
27. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń komisji
28. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
29. Zapytania i wolne wnioski.
30. Zakończenie.
Przewodniczący Rady GminyUwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo