UCHWAŁA NR XXIX/227/2021
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1.       W uchwale Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 wprowadza się następujące zmiany:

   1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

   2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.

3 469 887,11 zł

w tym:

 

Zwiększenie dochodów bieżących

2 716 060,11 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych

753 827,00 zł

Zwiększenie wydatków w 2021 r.

2 976 891,11 zł

w tym:

 

Zwiększenie wydatków bieżących

1 063 941,11 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych

1 912 950,00 zł

Deficyt (plan) po zmianach

7 315 070,68 zł

Zmniejszenie przychodów

492 996,00 zł

 

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1)    Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa
w miejscowości Gowarzewo;

2)    Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa
i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo;

3)    Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych
w roku szkolnym 2021/2022 wraz z opieką;

 

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn.

1)    Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice.

2)    Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych
w roku szkolnym 2020/2021 wraz z opieką;

 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.