Data posiedzenia:
2021-06-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Raport o stanie gminy za 2020r.:
1) przedstawienie raportu,
2) debata nad raportem,
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za 2020r.,
3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
7. Absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2020r.:
1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2020 r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2020r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na II półrocze 2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2021/2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji lokalu użytkowego nr 2 oraz udziału w nieruchomości.
18. Podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
19. Stanowisko Rady Gminy w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
20. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
22.Zapytania i wolne wnioski.
23.Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo