Data posiedzenia:
2021-09-02

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Kleszczewo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Kleszczewo wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 w miejscowości Gowarzewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 w miejscowości Gowarzewo
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Śródka.
12. Informacja nt. "Przygotowanie szkół do roku szkolnego 2021/2022".
13. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo