Zarządzenie Nr 48/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 10 sierpnia 2021r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 7 ust.  2  Uchwały Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/201/2021   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się dotacje i dokonuje się przesunięć między rozdziałami, paragrafami w ramach działu:

 

1.   Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 882.904,52 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w kwocie   81.921.217,75 zł,

    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie        59.309.570,11

2) dochody majątkowe w kwocie  22.611.647,64

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)     dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 16.524.992,06 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały”

 

2.   Wydatki zwiększa się o 882.904,52 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami
w zakresie wydatków bieżących w ramach działu
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną  kwotę wydatków  budżetu na 2021 r.  w kwocie  89.313.877,09 zł,             zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie  54.011.538,90 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 35.302.338,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
do uchwały,

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.524.992,06 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2021 r.

                                                                                                            

                                                                                                           

 

                                                                                             

 

                                                                                                       Wójt      

 

                                                                                                Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 48/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące dotacje na podstawie decyzji  Wojewody Wielkopolskiego:

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

-rozdział 01095  zwiększa się plan o kwotę 1.020,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania- I termin płatniczy

 

Dz. 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85203  zmniejsza się plan o kwotę 560,80 zł w związku z powstaniem oszczędności z tytułu niewykorzystanych miejsc w Środowiskowym Domu Pomocy w Kleszczewie

- rozdział 85219 zwiększa się plan o kwotę 4.935,48 zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy

-rozdział 85228 zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowe, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

-rozdział 85230 zwiększa się plan o kwotę 18.309,84 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu”

 

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85501 zwiększa się plan o kwotę 850.000,00 zł z przeznaczeniem realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  wychowywaniu dzieci

- rozdział 85503 zwiększa się plan o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań związanych w przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

 

W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.

 

 

 

                                                                                                          Wójt   

 

                                                                                                Bogdan Kemnitz