Data posiedzenia:
2021-10-27

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 42/22 w miejscowości Śródka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 42/22 w miejscowości Śródka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę nr 98 w miejscowości Tulce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej tereny rekreacyjno - sportowe i usługowe w miejscowości Kleszczewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
12. Informacja nt. przygotowania gminy do obowiązku wywozu odpadów komunalnych.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kleszczewo w roku szkolnym 2020/2021.
14. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
15. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
16. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo