Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. 2020 poz. 1057) działające na terenie Gminy Kleszczewo.

 

1.    Forma przeprowadzenia konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii i przesłanie jej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo lub drogą elektroniczną na adres: urzad@kleszczewo.pl albo dostarczenie bezpośrednio do Urzędu Gminy.

2.    Termin przeprowadzenia konsultacji: od  3 listopada do 17 listopada 2021 r.

3.    Komórka organizacyjna odpowiedzialna za ich przeprowadzenie: Referat Oświaty  Urzędu Gminy w Kleszczewie.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

/-/ Bogdan Kemnitz

 

 

 

W załączeniu: projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2022 r.