Data posiedzenia:
2021-12-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2041.
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2041 :
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
c) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,
e) głosowanie nad projektem uchwały.
8. Budżet gminy na 2022 r.:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
c) odczytanie opinii komisji stałych rady gminy,
d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych rady gminy, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
e) przedstawienie poprawek do budżetu gminy,
f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
g) głosowanie nad projektem uchwały.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Poklatki do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/167/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 września 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Szewce i Tulce.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kleszczewo oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów, działających na terenie Gminy Kleszczewo.
22. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
23. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
24. Zapytania i wolne wnioski.
25. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo