Na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) zarządza się, co następuje:

 

§1.

W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat
i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

 

§2.

Zarządzenie podlega przedstawieniu

1) Radzie Gminy Kleszczewo;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.