Data posiedzenia:
2022-01-31

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzednich Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Funkcjonowanie Posterunku Policji w Kleszczewie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmiany uchwały nr XXI/121/2000 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 5 września 2000r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom w miejscowości Tulce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/245/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 września 2006r.w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo oraz osiedlu w miejscowości Tulce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tulce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 21 grudnia 2021r., uzupełnionej w dniu 12 stycznia 2022r. przez Fundację im. Nikoli Tesli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o nabyciu na własność Gminy Kleszczewo dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Kleszczewo wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień
na 2022 rok.
15. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
16. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo