w sprawie :  sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

                       

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.),  § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii( Dz.U. z 2020r. poz. 491) oraz § 22   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6maja2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. poz. 2069 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022r. zmieniające rozporządzenie    w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  ( Dz.U. poz.  149) zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.        Od dnia 25 stycznia  2022r. do  dnia 28 lutego 2022r. wyłącza się  bezpośrednią obsługę  interesantów w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.        Wejście do Urzędu Gminy możliwe jest w przypadku, kiedy bezpośrednia obsługa  stanowi jedyny możliwy sposób załatwienia  sprawy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem. W takim przypadku bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie  w wydzielonej  strefie. W strefie przebywa wyłącznie osoba  załatwiająca sprawę lub osoba jej towarzysząca w obowiązującym reżimie sanitarnym.

 

§ 2

1.        Umożliwia się interesantom składanie pism poprzez umieszczanie ich  w skrzynce znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu, niezależnie od innych form komunikacji  z Urzędem.

2.        Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentacjęmożna przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej  urzad@kleszczewo.pl,  poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

3.        Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr  79/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  15 grudnia  2021r. w sprawie  sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania