Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U z 2021 poz. 1540 ze zmianami), zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.    Ustala się wykaz osób uprawionych do doręczenia w imieniu organu podatkowego decyzji w sprawie wymiaru podatków (nakazów płatniczych) na terenie Gminy Kleszczewo w 2022r., ulotki informacyjnej oraz wypełnienia ankiety dotyczącej pojemników na odpady.

2.     Wykaz osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3.    Ustala się dzień 28 lutego 2022r. jako ostateczny termin:

1)     doręczenia decyzji w sprawie wymiaru podatków na 2022r.,

2)     doręczenia ulotki informacyjnej oraz wypełnienia ankiety dotyczącej pojemników na odpady.

4.    Ustala się wynagrodzenie w wysokości :

1)    7,57 zł brutto za właściwe doręczenie jednej decyzji w sprawie wymiaru podatku (nakazu płatniczego),

2)    1,46 zł brutto za doręczenia jednej ulotki informacyjnej oraz wypełnienie ankiety dotyczącej pojemników na odpady.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2022

                                                                       Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                       z dnia 31 stycznia 2022r.

 

 

 

WYKAZ OSÓB

uprawionych do doręczenia w imieniu organu podatkowego decyzji w sprawie wymiaru podatków (nakazów płatniczych) na terenie Gminy Kleszczewo w 2022r. doręczenia ulotki informacyjnej i oraz wypełnienia ankiety dotyczącej pojemników na odpady.

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Teren doręczenia decyzji – sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

 

miejscowość Bylin – sołectwo Bylin

2.

Dorota Wysz

miejscowość Gowarzewo- sołectwo Gowarzewo

3.

Anna Janiszewska

miejscowość Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki - sołectwo Komorniki

5.

Magdalena Karolczak

miejscowość Krerowo - sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki – sołectwo Krzyżowniki

7.

Paweł Doba

Miejscowość Nagradowice – sołectwo Nagradowice

8.

Jan Mąderek

miejscowość Markowice - sołectwo Markowice

9.

Ferdynand Nowicki

 

miejscowość Poklatki - sołectwo Poklatki

10.

Jacek Walkowiak

 

miejscowość Szewce – sołectwo Szewce

11.

Henryk Lesiński

miejscowość Śródka - sołectwo Śródka

12.

Lucyna Jaroszewska

 

Miejscowość Tanibórz – sołectwo Tanibórz

13.

Mirosława Rutkowska

 

miejscowość Tulce - sołectwo Tulce

14.

Stanisław Lesiński

 

miejscowość Zimin - sołectwo Zimin