Stosownie do art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2020 r. Dz. U. poz. 638 ze zmianami) przekazujemy do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2022 r.

W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Kleszczewo oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. Dz. U. poz. 638 ze zmianami).

Opinie do projektu Programu uprawnione podmioty mogą składać na formularzu zawartym w załączniku.

Wypełniony i podpisany, przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

urzad@kleszczewo.pl

Termin składania uwag – 21 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.kleszczewo.pl) Urzędu Gminy Kleszczewo, tzn. do 21 lutego 2022r.

Załączniki:

1.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2022 r.  pobierz

2.    Formularz konsultacji dla organizacji społecznych oraz podmiotów, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. Dz. U. poz. 638 ze zmianami) – pobierz

 

http://kleszczewo.pl/news/aktualnosci/konsultacje-programu-opieki-nad-zwierzetami-1