Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 217 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 194 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie za rok 2021.

 

 

§ 2

 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.