Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. ze zm.) oraz § 6 ust. 5 Uchwały Nr II/12/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 10 sierpnia  2022r.  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych, zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Ustalam wzór sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie o udzielenie dotacji na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2022

Wójta Gminy Kleszczewo

z  dnia 21 września 2022r.

 

 

Wzór sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie  o  udzielenie dotacji  na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

 

Sprawozdanie z wykonania umowy  Nr ………………… z dnia  za okres  ………………

wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków potwierdzone za zgodność z oryginałem.

1.      Koszty związane z zatrudnieniem kadry szkoleniowej

LP

 

Nr dokumentu księgowego

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zł

z tego  pokryte ze środków z dotacji

1.

 

 

 

 

 

 

2.      Koszty wynajmu obiektów sportowych

LP

 

Nr dokumentu księgowego

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zł

z tego  pokryte ze środków z dotacji

1.

 

 

 

 

 

 

3.     Koszty udziału we współzawodnictwie sportowym

LP

 

Nr dokumentu księgowego

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zł

z tego  pokryte ze środków z dotacji

1.

 

 

 

 

 

 

4.      Zakup sprzętu sportowego

LP

 

Nr dokumentu księgowego

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zł

z tego  pokryte ze środków z dotacji

1.

 

 

 

 

 

 

5.      Koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia  Klubu

LP

 

Nr dokumentu księgowego

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zł

z tego  pokryte ze środków z dotacji

1.

 

 

 

 

 

 

6.      Pozostałe

LP

 

Nr dokumentu księgowego

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zł

z tego  pokryte ze środków z dotacji

1.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………

podpis