Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam zasady przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej i celowej
z budżetu Gminy Kleszczewo dla samorządowej instytucji kultury określone w załączniku
do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi samorządowych instytucji kultury
i Skarbnikowi Gminy.

 

 

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy

        Bogdan Kemnitz


Załącznik

 

do Zarządzenia Nr  82/2019

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

 

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej i celowej udzielanych z budżetu Gminy Kleszczewo dla samorządowych instytucji kultury

 

 

I. Postępowanie o udzielenie dotacji

 

1.     Samorządowe instytucje kultury prowadzą działalność w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy oraz statuty nadane przez organizatora.

 

2.     Samorządowe instytucje kultury ubiegające się o przyznanie dotacji obowiązane są do przedłożenia w terminach i zakresach określonych każdorazowo przez organizatora:

 

1)    projektu planu finansowego.

 

3.     Wysokość dotacji rocznej na działalność samorządowych instytucji kultury ustalona zostanie w oparciu o złożone projekty z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

 

4.     Wysokość dotacji rocznej dla samorządowych instytucji kultury określa organizator
w uchwale budżetowej na dany rok.

 

5.   Podstawę gospodarki finansowej samorządowych instytucji kultury stanowi plan finansowy, zatwierdzony przez ich dyrektorów.

 

6.     Korekty planu finansowego mogą być dokonywane przez dyrektora samorządowej instytucji kultury, o ile nie zwiększają dotacji z budżetu organizatora.

7.     Samorządowe instytucje kultury zobowiązane są do powiadomienia organizatora o rezygnacji z wykonania przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji programem działalności na dany rok budżetowy. W takim przypadku organizator zachowuje prawo do zmiany ( zmniejszenia) dotacji podmiotowej zaplanowanej na dany rok budżetowy w części przypadającej na realizację tego przedsięwzięcia bądź wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w wysokości przyznanej dotacji. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie planowania ( np. realizacja nowych przedsięwzięć bądź rozszerzenie zakresu przyjętych do realizacji ) samorządowe instytucje kultury mogą na podstawie złożonych i uzasadnionych wniosków ubiegać się o zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu organizatora.

 

II. Zasady przekazywania dotacji

 

1.     Podmiotowej

 

1)    Dotacja na działalność bieżącą przekazywana jest w transzach miesięcznych do końca każdego miesiąca na podstawie złożonego i zaakceptowanego harmonogramu.

 

2)    W okresach zwiększonego tempa realizacji zaplanowanych przedsięwzięć objętych dotacją, powodującą wzrost wydatków na uzasadniony wniosek dyrektora samorządowej instytucji kultury, organizator może zwiększyć miesięczną kwotę dotacji, powodując zmniejszenie rat następnych, o których mowa w pkt. 1.

 

 

2.     Celowej

 

1)    Dotacje celowe, w tym inwestycyjne przekazywane będą na wniosek samorządowej instytucji kultury, uzasadniony terminami zapłaty na podstawie odrębnie zawartej umowy dotacyjnej między stronami , zawierającej w szczególności:

 

1.     wysokość dotacji, cel, opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji.

 

2.     termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

 

3.     termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy określone w ustawie o finansach publicznych.

 

 

III.          Zasady rozliczania dotacji

 

1.  Podmiotowej

 

1)    Dotacja podmiotowa udzielona samorządowej instytucji kultury, niewykorzystana do końca roku kalendarzowego podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego.

2)    Od kwoty dotacji zwróconej po terminie nalicza się odsetki jak od zaległości podatkowych, poczynając od następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

3)    Rozliczenie rocznej dotacji podmiotowej samorządowe instytucje kultury, sporządzają na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych w terminie do 28 lutego następnego roku na wzorze rozliczenia dotacji podmiotowej, określonym w załączniku do niniejszych „Zasad rozliczenia dotacji”.

4)   W przypadku gdy część dotacji podmiotowej została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami, obliczonymi jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

5)    Organizator ma prawo kontroli wydatków środków finansowych samorządowych instytucji kultury.

 

 

2.  Celowej

 

1)    Zasady rozliczeń i terminy zwrotu dotacji celowej określa umowa.

 

 

 

 

Załącznik

 

do zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia

dotacji podmiotowej i celowej udzielanych

z budżetu Gminy Kleszczewo

dla samorządowych instytucji kultury

 

 

 

Wzór rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy Kleszczewo

 samorządowej instytucji kultury

 

 

 

Nazwa jednostki

 

 

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za …….. rok

 

I.     Dotacja organizatora

MIESIĄC WYPŁATY

KWOTA DOTACJI PRZEKAZANEJ W ZŁ

DATA PRZELEWU

STYCZEŃ

 

LUTY

 

MARZEC

 

KWIECIEŃ

 

MAJ

 

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

SUMA :

 

II. Rozliczenie dotacji podmiotowej instytucji kultury

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota otrzymana

Kwota kosztów pokrytych   z dotacji

% wykonania

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA

 

 

 

 

 

III. Dotacja podmiotowa niewykorzystana podlega zwrotowi ……………………….zł

IV. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje: ………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Data złożenia sprawozdania …………..r.                                Podpis osoby uprawnionej do                          

                                                                                                   składania sprawozdania

 

 

 

Adnotacje urzędowe (poświadczenie złożenia sprawozdania)

 

Zatwierdzam rozliczenie dotacji za ………… rok

Skarbnik Gminy

 

 

(data i podpis) .......................................