Data posiedzenia:
2022-10-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz 462/4 w miejscowości Gowarzewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 245/4 w miejscowości Gowarzewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach - etap I.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 oraz części działek nr 337/15, 338/11, 338/12, 338/13, 338/14, 339/1, 339/2, 339/10, 339/11 w miejscowości Gowarzewo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej dz. nr ewid. 209/9, 209/8, 209/6, 111/46 i część dz. ewid. nr 564/20 w miejscowości Gowarzewo
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej dz. nr ewid. 209/9, 209/8, 209/6, 111/46, 208/175 i część dz. ewid. nr 564/20 w miejscowości Gowarzewo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo".
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleczczewo na lata 2022-2041.
17. Podjęcie uchwały w sprawnie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.
18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kleszczewo w roku szkolnym 2021/2022.
19. Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy własnych
i zewnętrznych.
20. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
21. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
22. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo