Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz Uchwały nr XLI/337/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 114/11, obręb Komorniki, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w obrębie Komorniki, opisaną  poniżej:

1.     Oznaczenie nieruchomości: działka oznaczona w ewidencji gruntów pod numerem 114/1 i powierzchni 0.0745 ha, objęta księgą wieczystą nr PO1D/00048934/6;

2.     Przeznaczenie: działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowe (ozn. 2P/U);

3.     Opis: działka jest niezabudowana;

4.     Cena nieruchomości : 43.955,00 zł + 23 % VAT;

5.     Forma sprzedaży: sprzedaż w drodze bezprzetargowej.

 

§ 2

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się na stronie internetowej urzędu.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.