WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 23.11.2022 r.

OR.7001.20.2022

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zmianami)

 

Wójt Gminy Kleszczewo

 

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kleszczewo od 1 czerwca 2023 r. W związku z powyższym wyznacza się termin, nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, czyli do dnia 23.01.2023 r. na:

 

1)    odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2)    złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kleszczewo (tj. od 01.06.2023 r.) i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Zgodnie z art. 6c ust. 3a UCPG, w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne (wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej obejmującego odbiór odpadów komunalnych z terenu i Gminy Kleszczewo), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie jest skuteczne od 1 czerwca 2023 r., a jego odwołanie może nastąpić na zasadach wynikających z UCPG.

Dokument stanowiący:

§   oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę Kleszczewo (zgodne z formularzem dostępnym na stronie Urzędu Gminy Kleszczewo) wraz z kopią umowy lub

 

§   odwołanie wcześniejszego oświadczenia o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę (zgodne z formularzem dostępnym na stronie Urzędu  Gminy Kleszczewo) należy składać na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

Publiczne udostępnienie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń następuje z dniem 23.11.2022 r.

 

 

                                               /-/

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo