OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

- stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

w  Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I.            Nazwa i adres jednostki:

             Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

II.          Stanowisko:

          Stanowisko   ds.   planowania   i   zagospodarowania   przestrzennego  w  Referacie 

          Infrastruktury  Komunalnej  i  Inwestycji.

 

III.        Wymagania niezbędne:

1.            Obywatelstwo polskie.

2.            Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.            Wykształcenie: wyższe kierunek planowanie przestrzenne, budownictwo, architektura.

4.       Dobra znajomość obsługi komputera.

5.            Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.            Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

7.            Nieposzlakowana opinia.

 

IV.         Wymagania dodatkowe:

1.              Znajomość zagadnień wynikających z pracy na stanowisku objętym naborem

w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o planowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

2.               Doświadczenie zawodowe związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

3.              Zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

4.              Prawo jazdy kat. B, dysponowanie  samochodem.

 

V.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2)    prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.    Wymiar czasu pracy: cały etat.

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wskaźnik niepełnosprawności:

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu grudniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo
w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6 %.

 

VIII.     Wymagane dokumenty:

1.     CV ze zdjęciem, uwzględniające przebieg dotychczasowego wykształcenia
i pracy zawodowej.

2.     List motywacyjny.

3.     Kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru.

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

5.     Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

6.     Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy).

7.     Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

8.     Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.     Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku.

 

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

 

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.         Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1)    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub włożyć do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy albo przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
w Urzędzie Gminy Kleszczewo
” do dnia  13 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

2)    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy (nie data nadania).

3)    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.    Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. planowania
i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.    Nabór zostanie przeprowadzony w trzech (III) etapach:

I etap - weryfikacja dokumentów;

II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór;

III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

3.    Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

4.    Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

Kleszczewo 2023-01-27