Na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 2651), zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.     Ustala się wykaz osób uprawionych do doręczenia w imieniu organu podatkowego decyzji w sprawie wymiaru podatków (nakazów płatniczych) na terenie Gminy Kleszczewo w 2023 r.

2.     Wykaz osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

3.     Ustala się dzień 28 lutego 2023 r. jako ostateczny termin doręczenia decyzji w sprawie wymiaru podatków (nakazów płatniczych) na 2023 r.

4.     Ustala się wynagrodzenie w wysokości 8,00 zł brutto za  właściwe doręczenie jednej decyzji w sprawie wymiaru podatku (nakazu płatniczego).

                                                                

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                               Załącznik

                                                                                               do Zarządzenia Nr 7/2023

                                                                                               Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                               z dnia 27 stycznia 2023 r.

 

 

WYKAZ OSÓB

 

uprawionych do doręczenia w imieniu organu podatkowego

decyzji w sprawie wymiaru podatków (nakazów płatniczych)

na terenie Gminy Kleszczewo w 2023 r.

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Teren doręczenia decyzji – sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

 

miejscowość Bylin

- sołectwo Bylin

2.

Dorota Wysz

miejscowość Gowarzewo

- sołectwo Gowarzewo

3.

Monika Motała

miejscowość Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki

- sołectwo Komorniki

5.

Magdalena Karolczak

miejscowość Krerowo

- sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki

- sołectwo Krzyżowniki

7.

Paweł Doba

miejscowość Nagradowice

- sołectwo Nagradowice

8.

Jan Mąderek

miejscowość Markowice

- sołectwo Markowice

9.

Ferdynand Nowicki

 

miejscowość Poklatki

- sołectwo Poklatki

10.

Jacek Walkowiak

 

miejscowość Szewce

- sołectwo Szewce

11.

Jolanta Fludra

miejscowość Śródka

- sołectwo Śródka

12.

Lucyna Jaroszewska

 

miejscowość Tanibórz

- sołectwo Tanibórz

13.

Mirosława Rutkowska

 

miejscowość Tulce

- sołectwo Tulce

14.

Stanisław Lesiński

 

miejscowość Zimin

- sołectwo Zimin