Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami) oraz uchwała  Nr XLVIII/391/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2023 r.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

ogłasza otwarte konkursy ofert

na wykonanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2023 r.

 

 

Konkurs nr 1/2023 „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

Konkurs nr 2/2023 „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Konkurs nr 3/2023 „Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”