Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1277) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustanawiam Panią Ewę Iczakowską Sekretarza Gminy pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym w Gminie Kleszczewo.

 

§ 2

 

Upoważniam pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego do wykonywania na obszarze Gminy Kleszczewo zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w wyborach wójtów oraz referendach krajowych i lokalnych.

 

§ 3

 

Zakres działań pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego określa porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Kleszczewo a Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Poznaniu.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
w Gminie Kleszczewo.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.