Data posiedzenia:
2023-03-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (Nr LII/435/2023).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kleszczewo (Nr LII/436/2023).
7. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody (Nr LII/437/2023).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody "Teo" (Nr LII/438/2023).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Nr LII/439/2023).).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/359/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2440P (Nr LII/440/2023).
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW433), gmina Kleszczewo, powiat Poznański" (Nr LII/441/2023).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r. (Nr LII/442/2023).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041 (Nr LII/443/2023).
14. Raport dotyczący realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
15. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2022 r., plany na rok 2023.
16. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo