Kleszczewo, 19 maj 2023 r.

 

Znak sprawy: PP.6722.3.1.2023

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej dz. nr ewid. 71/2, 71/3, 71/4, 71/5 i 71/6, obręb Krzyżowniki

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczewo uchwały Nr XLIX/414/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej dz. Nr ewid. 71/2, 71/3, 71/4, 71/5 i 71/6, obręb Krzyżowniki. Przedmiotem zmiany planu jest określenie zasad zagospodarowania terenu objętego uchwałą.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                  na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowym zakresie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r.

Wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu, w formie papierowej lub elektronicznie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Kleszczewo.

 

 

                Wójt Gminy Kleszczewo

(-) Bogdan Kemnitz

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) informuje, że:

1.    Zgodnie z art. 13 RODO informuję, ze administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Kleszczewo w osobie Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

2.    Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail iod@kleszczewo.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora.

3.    Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4.    Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

5.    Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru/ Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6.    Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

8.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.

9.    Podanie przez Panią/Para danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.