WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 29.05.2023 r.

OR.6220.2.2023

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 2000 ze zmianami) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi publicznej nr 329026P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2429P (ul. Krańcowa w Tulcach) do skrzyżowania ul. Lipowej i Topolowej w Szewcach, gmina Kleszczewo (Inwestor skorygował nazwę pierwotną:  Przebudowa ulicy Krańcowej, Szewskiej w Tulcach, Gowarzewie)

 

Inwestora: Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo (Pełnomocnik: Pan Bartosz Prałat, ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.17, 60-782 Poznań)

 

1. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2022r., poz. 2000 ze zmianami) zawiadamiam, że z uwagi na konieczność oczekiwania na opinie organów współdziałających, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu dla w/w planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostanie wydane w terminie późniejszym, t.j. do 29.06.2023 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2022 r., poz. 2000 ze zmianami) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

 

2. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 2000 ze zmianami) §  1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§  2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wobec powyższego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej nastąpi w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości (tzn. wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w sołectwach Tulce, Gowarzewo i Szewce, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczewo) oraz przez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo, pod adresem: http://bip.kleszczewo.pl/.

 

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo następuje z dniem 30.05.2023 r.

                                                                                   Z up. Wójta

                                                                               Monika Nowicka

                                                           Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sposób podania do publicznej wiadomości:

 

Data podania do publicznej wiadomości: od ………………… do ……………………

 

Pieczęć urzędu

 

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

 

 

Sprawę prowadzi:

Monika Nowicka

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl