Na podstawie § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy Kleszczewo „System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” (SZBI), którego ramy określono w Załączniku  do Zarządzenia Nr 85/2022 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) w Urzędzie Gminy Kleszczewo, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Deklaracji Stosowania Wymagań Normy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Polityki, procedury lub inne dokumenty tworzone do użytku wewnętrznego Urzędu Gminy Kleszczewo na potrzeby realizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji powinny być zgodne z Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz Deklaracją Stosowania Wymagań Normy.

 

§ 3

Osoby wskazane w Polityce Bezpieczeństwa Informacji są zobowiązane do przestrzegania postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji, jak również dokumentów, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

 

§4

Wójt Gminy Kleszczewo, zarządza bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Gminy Kleszczewo, a w szczególności nadzoruje SZIBI, zatwierdza dokumenty związane z systemem.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej  wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo.