Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w Kleszczewie jako organ doradczy Wójta Gminy Kleszczewo w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

      

1.      Monika Niemier       - przewodnicząca

2.      Kamil Banasiak       - sekretarz

3.      Ewa Mendel            - członek

4.      Maciej Groszak       - członek.

§ 2

Organizację i tryb działania Komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Kleszczewie, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Kleszczewo.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie  Nr 26/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 maja 2023 r.

 

 

REGULAMIN

GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

W KLESZCZEWIE

 

§ 1

Regulamin określa organizację i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Kleszczewie, zwanej dalej ,,Komisją”.

 

§ 2

1.      Komisja jest organem doradczym Wójta Gminy Kleszczewo w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, określonych w art. 11 i art. 17  oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.      Skład Komisji ustala Wójt Gminy Kleszczewo w drodze Zarządzenia.

3.      Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący, wyznaczony przez Wójta, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Komisji.

4.      Skład Komisji może zostać zmieniony w każdym czasie, w drodze Zarządzenia Wójta.

5.      Posiedzenia Komisji odbywają się każdorazowo w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo.

 

§ 3

Wójt może powierzyć Komisji pełnienie funkcji organu doradczego dla innej gminy na mocy porozumienia, w trybie art. 8 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4

Do zadań Komisji należy:

1)         opiniowanie na podstawie art. 11 ppkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2)         opiniowanie na podstawie art. 17 ppkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,

3)         opiniowanie złożonych wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,

4)         opiniowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, aktualności studium i planów miejscowych, postępów w opracowywaniu planów miejscowych i harmonogramów ich sporządzania,

5)         inne sprawy, dotyczące polityki przestrzennej Gminy.

 

§ 5

1.         Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych na wniosek Wójta Gminy.

2.         Przewodniczący Komisji zwołuje, ustala termin i porządek obrad oraz zawiadamia o tym członków Komisji, nie później niż w ciągu 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być krótszy.

3.         Przewidywane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, a miejsce udostępnienia materiałów powinno być podane w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

4.         Posiedzenia Komisji winny odbywać się w obecności co najmniej 2/3 jej składu.

 

§ 6

1.      W posiedzeniu Komisji mogą brać udział autorzy i koreferenci opracowań rozpatrywanych na posiedzeniu.

2.      W pracach Komisji z urzędu może brać udział Wójt Gminy oraz/lub inna wskazana przez niego osoba.

3.      Komisja może wnioskować do Wójta Gminy o zlecenie specjalistycznych opracowań ze wskazaniem specjalistów w danym zakresie.

4.      Każdorazowo na posiedzenie Komisji mogą być powoływani eksperci i koreferenci oraz przedstawiciele  innych jednostek urzędu czy samorządu.

5.      W przypadku, gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego na posiedzeniu opracowania, osoba ta nie bierze udziału w głosowaniu nad opinią w tej sprawie.

 

§ 7

1.      Komisja po rozpatrzeniu sprawy wydaje opinię, która stanowi załącznik do protokołu obrad Komisji.

2.      Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

3.      W przypadku równej liczby głosów, Przewodniczący Komisji ma głos decydujący.

4.      Każdy członek Komisji może zgłosić zdanie odrębne w formie pisemnego oświadczenia, które załącza się do protokołu z posiedzenia Komisji.

 

§ 8

1.      Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

a)      prowadzenie całokształtu problematyki związanej z funkcjonowaniem Komisji i reprezentowaniem jej na zewnątrz,

b)      organizowanie, branie udziału i przewodniczenie obradom Komisji,

c)      wskazywanie specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i stosowne uprawnienia zawodowe do opracowania koreferatów, opinii, referatów lub stanowiska eksperta, określanie zakresu i terminu ich opracowania, po przeprowadzeniu analizy rynku w/w usług,

d)      ustalenie potrzeb dokonywania wizji w terenie,

e)      prowadzenie dyskusji publicznej,

f)       wnioskowanie o dokonanie zmian osobowych w składzie Komisji.

 

2.      Do zadań Sekretarza Komisji należy:

a)      zawiadamianie członków Komisji oraz zaproszonych gości o terminie i tematyce posiedzeń, a także o terminie i miejscu udostępniania do wglądu materiałów, o których mowa w punkcie ,,b",

b)     

c)      przygotowanie i przedstawienie wniosków oraz opinii,

d)      sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji i przesyłanie zainteresowanym jej stanowiska,

e)      przechowywanie bieżących akt Komisji i przekazywanie ich do archiwum Urzędu Gminy,

f)       obsługa organizacyjno - techniczna Komisji.

 

§ 9

1.      Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który winien zostać przedłożony Wójtowi Gminy w ciągu 14 dni od daty jego odbycia.

2.      Opinie, o których mowa w § 4, winny być przedłożone Wójtowi Gminy w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia Sesji Rady Gminy, na której będą rozpatrywane sprawy, będące przedmiotem opinii.

 

§ 10

1.      Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenia w wysokości 500 złotych brutto za posiedzenie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Wynagrodzenie nie przysługuje członkom Komisji będącymi pracownikami Urzędu Gminy, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

3.      Zlecenie opracowania koreferatów czy stanowiska eksperta następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

4.      Koszty związane z funkcjonowaniem Komisji pokrywane są ze środków budżetu gminy.

5.      Obsługę techniczno – administracyjną Komisji zapewnia Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Kleszczewo.