Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że Rada Gminy Kleszczewo przystępuje do wyboru:


-  2 ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp., w tym 0 do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy,

-  1 ławnika do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w tym 1 do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy,

-  3 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, w tym 0 do orzekania w sprawach zakresu prawa pracy.


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121, poz. 693).

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

 

Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Gminy Kleszczewo po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Kleszczewo:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stałe na terenie Gminy Kleszczewo.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Kleszczewo, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Rada Gminy będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Policji. Zespół ten przedstawi na sesji Rady opinie o kandydatach,
w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymogów formalnych określonych w ustawie
i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Wyboru ławników dokona Rada Gminy Kleszczewo w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2023 r.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz kartę zgłoszenia wydaje
i przyjmuje:

Biuro Rady Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4 (pokój nr 8), tel. 61 8176017 wew. 137,

w godzinach pracy urzędu (poniedziałki 800 do 1600, wtorek - piątek 700 - 1500).

 

Wójt Gminy Kleszczewo
       Bogdan Kemnitz

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.    Karta zgłoszenia na kandydata na ławnika.

2.    Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.

3.    Oświadczenie, że nie toczy się postępowanie.

4.    Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej.