DPZ.532.68.2023

 

POSTANOWIENIE NR 200/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Kleszczewo na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Poznaniu I postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w podziale Gminy Kleszczewo na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem nr 86/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 4350):

1) dzieli się stały obwód głosowania nr 1, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Krerowo, Krzyżowniki, Śródka, Zimin;

2) tworzy się stały obwód głosowania nr 4, z granicami obwodu głosowania: Krerowo, Krzyżowniki, Śródka, Zimin oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlica wiejska w Śródce, Śródka 8, 63-006 Krerowo.

§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Kleszczewo, Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Poznaniu I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Kleszczewo.

 

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I

/-/ Daniel Jurkiewicz