W dniu 14 lipca 2023 roku Stowarzyszenie „Słoneczny Krąg” zwróciło się do Wójta Gminy Kleszczewo z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zwiedzanie Miasta Torunia – zabytki” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 571 ze zm.).

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione łącznie następujące warunki:

·       -  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

·       -  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 lipca 2023 r. do godz. 15.00 w następujący sposób: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63 -005 Kleszczewo (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Wójt Gminy Kleszczewo
    /-/ Bogdan Kemnitz