Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.     Powołuję gminny zespół informatyczny w składzie:

1)    Pan Mariusz Homenko         – gminny koordynator ds. informatyki

2)    Pani Katarzyna Janik           – członek zespołu.

2.     Szczegółowy zakres zadań gminnego zespołu informatycznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1.     Powołuję następujące osoby na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych:

1)   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie    

– Pani Katarzyna Janik

2)   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gowarzewie   

– Pani Agata Zdobylak

3)   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tulcach          

– Pani Bogumiła Plaszczak

4)   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Śródce           

– Pani Katarzyna Sznajder - Występska.

2.     Szczegółowy zakres zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

                                                                                               Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 57/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 8 września 2023 r.

 

 

Zakres zadań gminnego zespołu informatycznego:

 

1)    udział w szkoleniu organizowanym przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego,
w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

2)    wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;

3)    przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do publicznej sieci przesyłania danych;

4)    przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności uwierzytelnienia dwuskładnikowego przy logowaniu do systemu teleinformatycznego oraz zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;

5)     znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;

6)    udział we wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego danych wyborców głosujących korespondencyjnie;

7)    udział we wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich składów;

8)    udział we wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego danych o terminach pierwszych posiedzeń oraz szkoleń obwodowych komisji wyborczych;

9)     nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych – prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie;

10)  dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla obwodów offline;

11)   zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu teleinformatycznego oraz meldunków o gotowości do wyborów delegaturze Krajowego Biura Wyborczego;

12)  przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie
z właściwymi danymi (wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania bądź jako protokoły w sytuacji problemów z systemem teleinformatycznym);

13)   przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych nośników informatycznych, na których powinny zostać zapisane pliki z protokołami głosowania w obwodzie, jeżeli nie zostaną przesłane za pomocą sieci elektronicznego przekazywania danych;

14)   nadzór nad wprowadzaniem do systemu teleinformatycznego danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania wydanych
w trakcie głosowania (frekwencji) oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;

15)   potwierdzenie zgodności danych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej
z danymi z kopii protokołów głosowania przekazanych przez tę obwodową komisję wyborczą;

16)   w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego za operatorów obwodowych komisji wyborczych, które z różnych przyczyn nie mogli tego dokonać;

17)  sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej istotnych ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w protokołach głosowania w obwodzie.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 57/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 8 września 2023 r.

 

 

Zakres zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych:

 

1)    udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego organizowanym przez koordynatora gminnego ds. informatyki;

2)    wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego – jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;

3)    odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu teleinformatycznego;

4)    przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa;

5)    znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;

6)    przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;

7)    zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem:

8)    ustalenie z przewodniczącymi obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy
w dniu głosowania;

9)    przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;

10)  wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów głosowania
w obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej;

11)  umożliwienie wydruku projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

12)  sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w projektach protokołów głosowania w obwodzie;

13)  wprowadzenie danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego przekazywania danych;

14)   zapisanie danych z protokołów głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci elektronicznego przekazywania danych;

15)  przekazanie komisji wydruków z systemu teleinformatycznego.