Data posiedzenia:
2023-11-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2024 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 68/6 w miejscowości Komorniki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 42/22 w miejscowości Śródka
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kleszczewo oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów, działających na terenie Gminy Kleszczewo
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
15. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo