Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1.   Dochody zwiększa się o kwotę 7 099,00 i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie  87 176 128,31 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie        63 455 236,89

2)    dochody majątkowe w kwocie  23 720 791,42

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 3 006 718,05 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 9 650 384,60 zł,

4)    środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
11 634 844,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 992 481,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

2.   Wydatki zwiększa się o kwotę 7 099,00 i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 100 960 051,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie       63 796 477,12 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie  37 163 573,98 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 006 718,05 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 132 201,07 zł,

4)    wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
11 634 844,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości
1 066 616,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6)    wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r.              

  

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 69/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 października 2023 r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdział 75011 zwiększono plan dotacji celowych o 7 099,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku
z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2023.6

 

 

Pozostałe zmiany pozwolą na prawidłową realizację planowanych wydatków.