Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 7 ust.1 i 2 Uchwały Nr XII/67/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zarządzam co następuje:

§ 1

W celu opiniowania wniosków o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej powołuję komisję w składzie:

Magdalena Sołtysiak                  – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Kleszczewo,

Mariusz Przybyła                       – Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

Andrzej Szymczak                     – Dyrektor Zespołu Szkół w Tulcach.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.