DOSTEP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH NIE UDOSTĘPNIONYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy tutejszego Urzędu Gminy (tj. Pon. 08:00 – 16:00, wt.-pt. 07:00 – 15:00), w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

  • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  • część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie miejskim

Udostępnianie informacji publicznych następuje także poprzez umożliwienie wstępu na posiedzenia Rady Gminy oraz jej komisji. Terminy spotkań komisji oraz Rady są podawane do wiadomości na stronie internetowej urzędu, urzędowej stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń.

Więcej informacji oraz formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej   http://www.bip.kleszczewo.pl/?c=123