z dnia 27 maja 2004r.

 

 

 

STATUT   OŚRODKA   POMOCY   SPOŁECZNEJ

W  KLESZCZEWIE

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, zwany dalej Ośrodkiem działa w szczególności  na podstawie:

1.       Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. ze zmianami/,

2.       Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz.U. Nr 64 poz. 593/,

3.       Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami/

4.       Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Kleszczewie Nr XI/60/90 z dnia 06 kwietnia 1990r. w sprawie powołania  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie,

5.       Niniejszego Statutu.

 

 

§ 2

Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kleszczewo, a terenem jego działania Gmina Kleszczewo.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

 

§ 3

Celem działania Ośrodka jest :

1)      wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

2)      niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom  przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia,

3)      zapobieganie sytuacjom w/w  poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia  osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

§ 4

Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na :

1)      przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2)      pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom  we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

3)      tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

4)      analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5)      realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6)      rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

§ 5

1.       Ośrodek realizuje zadania własne  i zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji  rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej.

2.       Wykonując zadania w zakresie pomocy społecznej Ośrodek kieruje się ustaleniami :
a)      Wójta – przy wykonywaniu  zadaniach własnych,
b)      Wojewody – przy wykonywaniu zadań zleconych.

 

§ 6

W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi  i pozarządowymi,   Kościołem  Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 7

1.       Do zadań Ośrodka należy również  realizacja zadań określonych  w :

a)      ustawie z dnia  28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami/

b)      ustawie z dnia  21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U. Nr 71 poz. 734 ze zmianami/,

c)       ustawie z dnia 24 stycznia 1991r o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego / tekst jednolity  z 2002r. Dz.U. Nr 42 poz. 371 ze zmianami/

d)      ustawie z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732).

2.       Ośrodek prowadzi także sprawy dotyczące ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  problematyki  zatrudnienia  i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

 

 

Rozdział  III

Gospodarka finansowa

 

§ 8

1.       Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2.       Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

 

§ 9

1.       Środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywane są z budżetu Wojewody.

2.       Środki finansowe na realizacje zadań własnych oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym wydzielone są w budżecie gminy i  przekazywane  do Ośrodka.

 

 

Rozdział IV

Organizacja Ośrodka

 

§ 10

1.       Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

2.       Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy.

3.       Kierownik działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

4.       Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Ośrodka.

 

§ 11

Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności :

1)      reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

2)      zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka,

3)      opracowywanie planu finansowego Ośrodka,

4)      racjonalne gospodarowanie funduszami i majątkiem, zgodnie z  ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

5)      sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań,

6)      przedstawianie  corocznie Radzie Gminy potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

7)      składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka,

8)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

§ 12

Szczegółowy zakres działania Ośrodka, jego organizację wewnętrzną oraz podział czynności określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Wójta Gminy na wniosek Kierownika.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 13

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.

 

 

§ 14

Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i akty wykonawcze do niej oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

 

§ 16

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.