POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 

 

§  1

 

 

1. Zespół Szkół obejmuje : Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum  w  Tulcach.

2. Pełna  nazwa  używana przez szkołę  brzmi : Zespół Szkół w Tulcach.

3. Siedzibą  Zespołu Szkół jest budynek położony w  Tulcach  przy  ul. Poznańskiej  1.

§   2

1. Na pieczęci używana jest nazwa :

    ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  TULCACH,

                                                               SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  TULCACH,

                                                               GIMNAZJUM  W  TULCACH.

 

2. Na stemplach używana jest nazwa :

- Zespół Szkół w Tulcach

  ul. Poznańska 1, 63-004 Tulce  tel. 82-72-982

- Zespół  Szkół  w  Tulcach - Szkoła Podstawowa  w  Tulcach,

- Zespół  Szkół  w  Tulcach - Gimnazjum  w  Tulcach.

 

 

§  3

 

Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Kleszczewo.

 

 

§  4.

 

 

Organ prowadzący może nadać szkole imię na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

 

 

POSTANOWIENIA    SZCZEGÓŁOWE

 

§  5


 

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. / tekst jednolity z 1996 r Dz. U. Nr 67 poz. 329 ze zmianami/ oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie , a w szczególności:

 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:

- organizowanie spotkań z pracownikami  rejonowego biura pracy,

-          poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne.

 

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych  w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:

- zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów zespołu  szkół,

- realizowanie programu wychowawczego zespołu szkół.

 

4.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

- organizowanie zajęć świetlicowych,

- umożliwianie spożywania posiłków,

- prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  i  specjalistycznych,

- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

- prowadzenie zajęć logopedycznych.

 

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną  lub  na  wniosek  nauczyciela,  wychowawcy  klasy,  rodziców,  w  miarę posiadanych środków finansowych.

 

 

§  6

 

1.       Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.

 

2.       Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły kierownik zespołu.

 

3.       Do zadań kierownika zespołu należy m.in.:

- wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji,

-opracowanie kryteriów oceniania uczniów, sposobu badania osiągnięć oraz   stymulowania rozwoju uczniów,

- opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§  7

 

Wewnątrzszkolny  system  oceniania  / załącznik  nr  1  do  Statutu /.

 

FORMY   OPIEKI,   POMOCY   I   ICH   ORGANIZACJA.

 

 

 

§   8


1. Wyłonienie uczniów z defektami i zaburzeniami rozwojowymi. Kierowanie ich na badania psychologiczne i pedagogiczne.

2. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce (zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, reedukacja).

3. Organizowanie dla uczniów z wadami postawy zajęć korekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami.

4.       Organizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów szkoły realizujących program szkoły specjalnej.

 

5. Organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów, na podstawie orzeczeń specjalistycznych poradni.

 

6. Organizowanie dla dzieci klas I-III  mających  wadę  wymowy   indywidualnych  zajęć  logopedycznych  na  podstawie  badania  mowy  dziecka.

7. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

 

8. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

 

9. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów  rodzinnych.

 

10. Udzielanie porad i pomocy uczniom, posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych  i  środowiskowych.

 

11. W ramach preorientacji zawodowej, udzielanie pomocy we właściwym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Kierowanie uczniów niezdecydowanych na badania do specjalistycznych poradni. Prowadzenie zajęć aktywizujących do prawidłowego wyboru zawodu.

 

12. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne. Organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym.

13. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne.

14. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów rodzinnych i nieletnich.

 

15. Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

 

16. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.

17. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu ich własnych dzieci.

 

18. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi  trudności  wychowawcze.

 

19. Współpraca z organizacjami  i  instytucjami  w ramach wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu, Ośrodki Pomocy Społecznej w Kleszczewie, Kórniku, Swarzędzu;. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.

 

20. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dobrych warunków wszechstronnego rozwoju. Uprzedzanie pojawienia się problemów, zachowań ryzykownych (przemoc, przestępczość, alkoholizm, narkomania, ryzykowne zachowania seksualne itp.).

 

21 Promocja zdrowia, pomoc psychologiczna i pedagogiczna, wspierająca rozwiązywanie problemów życiowych.

 

22. Wyodrębnienie grup dzieci i młodzieży, które wychowują się w niekorzystnych warunkach, prowadzących do podwyższonego ryzyka zaburzeń rozwoju, uzależnień czy patologii.

23. Zdiagnozowanie ich potrzeb i trudności, podejmowanie wobec tych osób działań o charakterze wczesnej interwencji, pomaganie im w rozwiązywaniu problemów, wspieranie w kryzysowych sytuacjach.

 

24. Opracowanie odpowiednich programów profilaktycznych, korygujących niewłaściwe zachowania, dostarczających pozytywnych doświadczeń społecznych.

 

25. Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami w zorganizowaniu pomocy dla dzieci i młodzieży funkcjonujących w sposób zaburzony i patologiczny  aby poprzez terapię, rehabilitację, resocjalizację umożliwić zahamowanie negatywnych procesów.

 

 

 

W ramach wsółpracy z rodzicami szkoła organizuje:

-          zebrania ogóle rodziców z dyrektorem szkoły oraz instytucjami współdziałającymi ze szkołą,

-          zebrania klasowe z wychowawcą,

-          indywidualne spotkania.


 

§  9


Program wychowawczy szkoły  / załacznik  nr  2  do  Statutu /.

 

 

 

 

ORGANY   ZESPOŁU    SZKÓŁ   ORAZ   ICH   KOMPETENCJE.

 

 

§  10


 

Organami  Zespołu  Szkół są:

1.Dyrektor Zespołu Szkół ,

2.Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół,

3.Rada Rodziców Zespołu Szkół,


                                               4. Samorząd  Uczniowski  Zespołu  Szkół.

 

§  11


Kompetencje  Dyrektora  Zespołu  Szkół:

 

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą Zespołu  Szkół.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.

3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.

5. Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

6. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Zespołu  Szkół.

8. Dysponuje środkami finansowymi.

9. Opracowuje arkusz organizacyjny.

10. Dba o powierzone mienie.

11. Wydaje polecenia służbowe.

12. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.

13. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela".

14. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego.

15. Reprezentuje Zespół Szkół  na zewnątrz.

16. Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

17. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.

18. Przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

19. Podejmuje decyzje  o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

20. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 


§  12

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej Zespołu  Szkół:

 

1. Zatwierdza plany pracy  szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.

3. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

4. Podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu.

5. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6. Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora.

7. Deleguje  przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

8. Opiniuje tygodniowy podział godzin.

9. Opiniuje projekt planu finansowego.

10. Opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału stałych prac i  zajęć.

 

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Tulcach  jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia,  wychowania  i  opieki.

 

W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele  zatrudnieni  w  Zespole  Szkół.

 

Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

 

Uchwały podejmowane są  zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  1/2 członków Rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały powinny  mieć charakter aktu prawnego.

 

 

§  13

 

Kompetencje Rady Rodziców:

 

1.Występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty.

2. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.

3. Działa na rzecz stałej poprawy bazy.

4. Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Zespołu Szkół.

5. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.

6. Deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.

 

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który określa między innymi:

- kadencję  i tryb  powoływania i odwoływania Rady Rodziców,

- organa  Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

- tryb podejmowania uchwał,

- zasady wydatkowania funduszy.

 

Regulamin opracowany przez Radę Rodziców podlega zatwierdzeniu przez zebranie ogólne.

 

 

§  14

 

 

Kompetencje  Samorządu Uczniowskiego  Zespołu  Szkół:

 

1.       Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.

 

2. Reprezentuje interesy uczniów  w zakresie:

a/ oceniania, klasyfikowania i promowania,

b/ form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

- trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden  dziennie,

                     - dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.

 

3. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

a/ prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b/ prawo do organizacji  życia szkolnego,

c/ prawo  redagowania i wydawania gazety szkolnej,

d/ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.

e/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

Samorząd Uczniowski  opracowuje  Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

§  15

 

Zasady rozwiązywania  sporów :

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół :

- rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady , które zostały pominięte w regulaminie,

- reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

- bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły tj. z Radą Rodziców,

- przyjmuje wnioski i bada skargi, dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

- jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

- dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Zespołu  Szkół,

- w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

- wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,

- wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych  organów  narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków,

-          zawiesza wykonanie uchwał Rady Rodziców sprzecznych z prawem lub ważnym interesem  szkoły oraz uzgadnia z Radą  w terminie określonym w regulaminie  sposób postępowania  w sprawie będącej przedmiotem uchwały, w przypadku braku uzgodnienia  przekazuje  sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

 

2.  W  pozostałych sprawach spornych ustala się ,co następuje:  

 

- uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za     pośrednictwem przewodniczącego klasy,

- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga kwestie sporne,

-          sprawy nierozstrzygnięte  kierowane są do wicedyrektora, którego decyzje są ostateczne.ORGANIZACJA     ZESPOŁU     SZKÓŁ.

. 

§  16


 

 

1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  Zespołu  Szkół  jest oddział.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust.3.

 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów oraz podczas ćwiczeń  w tym  laboratoryjnych  w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 26 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.3 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

 

§  17

 

 

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze  prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach  dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.  Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I -III ustala nauczyciel prowadzący

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa  w ust.1.


 

 

 

 

§  18


 

W gimnazjum posiadającym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, mogą być tworzone oddziały klas dwujęzycznych, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie w klasach dwujęzycznych odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.


 

§  19

 

 


1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

2. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

3. W oddziałach przysposabiających do pracy, kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

 

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem   wybranych treści kształcenia, zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

 

5. Przysposobienie do pracy może być oranizowane w gimnazjum albo poza   gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

 

 

§  20

 

1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów ) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.


 

§  21 

Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.:zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.


 

§  22


1. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.

 

2. Klasę organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.

 

Dyrektor zespołu kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust.1 na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, zgodę rodziców / prawnych opiekunów/ ucznia.

 

§ 23

 

Terminy rozpoczynania  i  kończenia  zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz  ferii zimowych i letnich określają  przepisy w sprawie  organizacji  roku szkolnego.

§ 24

 

1.Szczegółową  organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez  dyrektora do 30 kwietnia każdego roku.

 

2.Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

§  25


W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się  w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych  finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.


 

§  26


 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


 

NAUCZYCIELE     I   INNI    PRACOWNICY    SZKOŁY.§  27


1. W zespole szkół, który liczy co najmniej  12  oddziałów  tworzy  się  stanowisko  wicedyrektora. 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.  

 

  

3. Zakres kompetencji  dla  wicedyrektora :

 

- zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności,

- przygotowuje projekty następujących dokumentów:

                        - tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

                        -  kalendarz imprez szkolnych,

- sprawuje nadzór pedagogiczny nad powierzonymi nauczycielami,

- przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli, nad którymi sprawuje   nadzór pedagogiczny,

- wnioskuje do dyrektora w sprawach  nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,

- prowadzi księgi ewidencji uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,

- opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia i wychowania,

- wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora.     

 

Dyrektor sporządza zakres czynności dla wicedyrektora, którego  przyjęcie potwierdza zainteresowany.

 

 

§  28

 

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

 

- systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

- uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez zakład pracy,

- przestrzeganie przepisów statutowych,

- zapoznawanie  się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

- usuwanie drobnych  usterek  lub  zgłaszanie  dyrektorowi ich występowanie,

- egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości,

- używanie  tylko sprawnego sprzętu  w salach gimnastycznych i na boisku sportowym ,

- kontrolowanie  obecności  uczniów na każdej lekcji,

- pełnienie dyżurów  zgodnie z opracowanym harmonogramem,

- przygotowywanie  się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

- dbanie o poprawność językową uczniów,

- stosowanie  zasady oceniania  zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

- podnoszenie  i aktualizowanie  wiedzy i umiejętności pedagogicznych,

- służenie  pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

- wzbogacanie  warsztatu  pracy i dbanie  o powierzone pomoce i sprzęt,

- aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,

- stosowanie  nowatorskich  metody pracy i programów nauczania,

-wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez  prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

 

§ 29

 

1.Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej " wychowawcą".

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi  uczniami przez cały okres nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum.

 

3. Obowiązki  wychowawcy danej klasy powierza dyrektor.

 

4. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej  mu  klasy /oddziału/ do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy szkoły podstawowej lub gimnazjum, chyba  że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 

 

§  30


 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Zespołu Szkół, a w szczególności:

- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

- przygotowanie ucznia do życia w rodzinie  i  społeczeństwie,

-          rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:

- zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

- opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,

- utrzymywać  systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

- współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,

- współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno- pedagogiczną,

- śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

- dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, - udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,

- kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając  je na tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej,

- utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu ucznia,

- powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym /rocznym/ stopniu niedostatecznym, na  miesiąc przed zakończeniem okresu,

- na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych / rocznych/ poprzez wpis do dzienniczka ucznia,

-          uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.

 

3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej/ dzienniki,arkusze ocen, świadectwa szkolne/.

 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej i pedagoga szkolnego.


§  31

 

1.W szkole można zatrudniać pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz  pracowników o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. W szkole można tworzyć następujące stanowiska obsługi :

- sprzątaczki,

- konserwatora,

- woźnego.

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

4.       Obsługę  finansowo - kadrową zapewnia organ prowadzący.

 

 

 

UCZNIOWIE    ZESPOŁU   SZKÓŁ.


 

 

§  32


 

1. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami.

Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

2. Dyrektor Zespołu przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.

 

3. Dyrektor Zespołu Szkół może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

 

4.       Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

 

 

 

§  33

 

Uczeń  Zespołu  ma  prawo do :

 

- informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

- posiadania pełnej  wiedzy  na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,

- korzystania  z  zasad, dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności o których  mowa w  § 14,

- tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

- poszanowania swej  godności,

- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

- swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

- korzystania z pomocy doraźnej,

- życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

- noszenia emblematu szkoły,

- nietykalności osobistej,

- bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

- korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w myśl obowiązujących regulaminów,

-          reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

 

 

§  34

 

 

Uczeń Zespołu ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

 

- systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

- wystrzegać się szkodliwych nałogów,

- naprawiać wyrządzone szkody materialne,

- przestrzeganie zasad kultury współżycia,

- dbania o honor i tradycje szkoły,

- podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

- zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 15, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,

- okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.


 

§  35


 

 

1. Uczeń Zespołu może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

 

- rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

- wzorową postawę,

- wybitne osiągnięcia,

- dzielność i odwagę.

 

2. Nagrody /w miarę posiadanych środków/ przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

3. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

 

4. Ustala się następujące rodzaje nagród:

 

- pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

- pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

- dyplom,

- bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,

-          nagroda rzeczowa.

 

 

§  36

 

Uczniom   przyznaje się świadectwa  z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

§  37

 

 

1.Ustala się następujące rodzaje kar:

 

- upomnienie wychowawcy klasy,

- upomnienie  dyrektora,

- upomnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej,

- pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

- zakazu udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

- przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.

 

2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu  Uczniowskiego , wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.

 

 

§  38

 

 

1.  W  sprawie  ucznia,  który:

- umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

- dopuszcza się kradzieży,

- wchodzi w kolizję z prawem,

- demoralizuje innych uczniów,

- permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły,

     dyrektor  szkoły  może  wystąpić  z  wnioskiem  o  przeniesienie  przez  kuratora  oświaty  do  innej  szkoły.

 

2. Uczeń gimnazjum może być przeniesiony do innego gimnazjum, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego dyrektora.

 

 

                                                                       POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

 

§  39


 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§  40

 

Regulaminy, określające działalność organów Zespołu  Szkół,  wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

 

 

§  41

 

Zespół  Szkół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

 

§  42

 

1. Zespół  Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

 

 

§  43

 

Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie Zespołu Szkół jest Rada

Pedagogiczna.

 

 

 

 

Statut  Zespołu  Szkół  w  Tulcach  został  zatwierdzony  przez  członków  Rady  Pedagogicznej  w  dniu  13  listopada  2001r.