Informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organy administracji są obowiązane udostępnić każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Art. 9 cytowanej ustawy określa jakie informacje podlegają udostępnianiu.

Zgodnie z art. 21 i 23 ust. 1 cytowanej ustawy dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach, które prowadzi się w formie elektronicznej a następnie udostępnia je w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Publikacja kart informacyjnych dotyczących działań prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo dokonywana jest za pomocą Centrum Informacji o Środowisku http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Kleszczewie

 

Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010r. Nr 186,  poz. 1249).