Kleszczewo, 29.06.2007r.

RO 7633-7/2007

 

                                              

DECYZJA NR 7/2007

 

 

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt. 4, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku: „Henk Schotsman i Córka” Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 4, 63-020 Zaniemyśl

 

Wójt Gminy Kleszczewo

 

Umarza postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na sortowaniu, rozbieraniu urządzeń elektrycznych, elektronicznych.

 

Uzasadnienie

Firma „Henk Schotsman i Córka” Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 4, 63-020 Zaniemyśl, wystąpiła do Wójta Gminy Kleszczewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na sortowaniu, rozbieraniu urządzeń elektrycznych, elektrotechnicznych. Podczas trwania postępowania w/w sprawie wnioskodawca zwrócił się           o wycofanie wniosku ze względu na zawieszenie działalności i nową politykę spółki. W związku z powyższym postępowanie w tej sprawie należało umorzyć na podstawie art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.