Załącznik nr 1 do Regulaminu

udzielania zamówień publicznych

wartości nieprzekraczającej kwoty

130.000 zł netto         

 

……………………………………………….

(pieczęć zamawiającego)

 

 

OR.7031.6.2023

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

………………………………………………………

(wykonawca)

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

utrzymanie terenu Zabytkowego Parku w Kleszczewie (

 

 

Termin realizacji zamówienia: 15 marca – 30 listopada 2023 r.

 

Kryterium oceny ofert - cena 100 %

inne – 0%.

 

Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy określa załącznik do zapytania ofertowego.

 

Ofertę prosimy przesłać w terminie o dnia 24.02.2023 r. do godz. 14:00 na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo ul. Poznańska 4, poczta elektroniczną na adres (urzad@kleszczewo.pl) lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem (poczty elektronicznej/poczty tradycyjnej lub platformy ePUAP).

 

Dodatkowych informacji udziela Monika Nowicka pod numerem telefonu 61 8176 033 wew. 124 oraz adresem email: m.nowicka@kleszczewo.pl

 

 

 

 

………………………………………                                                                                                ………………………………………………

(podpis skarbnika gminy)                                                                                                         (podpis kierownika jednostki)

 

 

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego określający istotne warunki zamówienia przyszłej umowy

 

Aleje

1.     bieżące utrzymanie w czystości i porządku ciągów alejek parkowych, w tym alejek
z nawierzchni mineralnej i alejki wyłożonej kostką granitową, poprzez odchwaszczenie na całej powierzchni, zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń (w tym liści) i przycinanie brzegów trawników;

2.     równanie alejek;

3.     zebrane nieczystości (w tym liście i chwasty) należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

Trawa

1.     utrzymywanie krawężników przy trawnikach we właściwym stanie;

2.     rozgrabianie kretowisk;

3.     nawożenie;

 

Stawy

1.     bieżące oczyszczanie z zanieczyszczeń stawów (w szczególności wyławianie odpadów, rzęsy, trzciny itp.), zgromadzone odpady w workach należy dostarczyć do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie w dniach roboczych, tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;

2.     zgłaszanie Zamawiającemu usterek systemu napowietrzania wody w stawach;

 

Rabaty (miejsca z bylinami i krzewami)

1.     bieżąca pielęgnacja rabat bylin i krzewów poprzez ich nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uzupełnianie brakujących roślin, odchwaszczanie, dosypywanie kory/kamieni, zwalczanie szkodników i chorób;

2.     utrzymanie gleby w odpowiedniej wilgotności (3 punkty poboru wody w parku w Kleszczewie);

3.     utrzymanie rabat w stanie wolnym od chorób i szkodników;

 

Drzewostan

1.     utrzymanie w stanie wolnym od chorób i szkodników;

2.     wiosną - zdjęcie osłon zabezpieczających rośliny;

3.     jesienią - prawidłowe zabezpieczenie roślin przed zimą;

 

Ścieżka zdrowia i pozostała infrastruktura

1.     bieżące utrzymanie w czystości i porządku ścieżki zdrowia (A1-A7 w Kleszczewie), poprzez odchwaszczenie ich na całej powierzchni, usuwanie zanieczyszczeń;

2.     zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować we własnym zakresie zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

3.     zamiatanie altany i zbieranie śmieci wewnątrz i wokół altany;

4.     wygrabianie liści z placu zabaw;

5.     zgłaszanie Zamawiającemu usterek technicznych urządzeń wchodzących w skład ścieżki zdrowia i pozostałej infrastruktury;

 

Skarpa

1.     regularne odchwaszczanie;

2.     kontrola wilgotności i podlewane;

3.     zapobieganie przed szkodnikami i chorobami;

 

Pozostałe

1.     zgłaszanie Zamawiającemu faktów dewastacji i kradzieży oraz podejmowanie działań
w przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu (np. ustawianie przewróconych koszy parkowych, zbieranie porozrzucanych odpadów z koszy);

2.     zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek infrastruktury parku;

 

Informacje dodatkowe

1.     Wykonawca powinien dysponować liczbą pracowników umożliwiającą kompleksowe wykonanie robót;

2.     Wykonawca będzie świadczył usługi minimum dwa razy w tygodniu;

3.     Wykonawca będzie prowadził dziennik wykonywanych prac w parku, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia faktury;

4.     Wykonawca przeprowadzi prace w oparciu o własne narzędzia.

5.     Zakup niezbędnych materiałów przez Wykonawcę zostanie każdorazowo uzgodniony
z Zamawiającym, kosztem materiałów zostanie obciążony Zamawiający (refaktura); Zamawiający udostępni wodę w ilości niezbędnej do utrzymania prawidłowej wilgotności gleby.

6.     Wykonawca przyjmie na siebie odpowiedzialność za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie robót;

7.     Rozliczenie kosztów zadania nastąpi w formie miesięcznego ryczałtu. Równowartość 80% wartości wynagrodzenia brutto zostanie podzielona na części miesięczne, wypłacane na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego faktury VAT.

Pozostałe 20% wartości wynagrodzenia brutto płatne po prawidłowym wykonaniu całości przedmiotu zamówienia po odbiorze końcowym.