Kolorowy pasek
Kolorowy pasek
Urząd Gminy Kleszczewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://bip.kleszczewo.pl/

Data publikacji strony internetowej: 26.05.2003 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Agata Zdobylak, a.zdobylak@kleszczewo.pl, urzad@kleszczewo.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (61) 81-76-017 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne od strony ul. Poznańskiej (drzwi dwuskrzydłowe), drugie z tyłu budynku od strony parkingu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest hol główny, korytarze i pomieszczenia na parterze, w tym Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, biuro Rady Gminy, referat infrastruktury komunalnej i inwestycji, stanowisko do spraw księgowości podatkowej i wymiaru podatków, stanowisko do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych, stanowisko do spraw ochrony środowiska i rolnictwa, stanowisko do spraw działalności gospodarczej i bezpieczeństwa, Inspektor Ochrony Danych, kasa/informacja, salka konferencyjna.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/oddziału

Piętro budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową –prowadzą na nie jedynie schody. Dlatego też istnieje możliwość zorganizowania spotkania z pracownikami Urzędu w pomieszczeniach na parterze budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, za klatką schodową. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek, który służy do wezwania pracownika urzędu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011  r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z czym, osoba uprawniona która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w  sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:

-  e-mail  na adres urzad@kleszczewo.pl,

-  faxem  na nr 61 8176184,

-  telefonicznie na nr 61 8176117; 618176020; 618176033 ,

-  drogą  pocztową.

Jeżeli realizacja świadczenia nie będzie możliwa, Wójt Gminy Kleszczewo zawiadomi osobę uprawnioną o tym fakcie. W zawiadomieniu zostanie podane uzasadnienie, a także propozycja terminu realizacji świadczenia lub wskazanie na inną formę, w jakiej może zostać zrealizowane przysługujące uprawnienie.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij