L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Data

Zakres

 

 

 

 

ROK 2019

 

 

1.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

05.11.2019r.

Kontrola  wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

ROK 2018

 

1

Archiwum Państwowe w Poznaniu

22.03.2018 r.

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewoda Wielkopolski

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2018 r.

11.04.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena prawidłowości wydawania wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ocena realizacji zadań polegających na przekazywaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) informacji o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie warunków  ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie :

1.   pobór wód podziemnych

2.  odprowadzanie do wód wód  opadowych oraz roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji biorczej w granicach administracyjnych miast

 

  

 

4

 

 

 

 

 

   

Regionalna Izba Obrachunkowa  w Poznaniu

 

 

 

 

  od 14.06.2018r.

 

 

 

 

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 

 

5

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 05.07.2018r.

Czynności kontrolne  w ramach   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego rzez społeczność (PROW)

 

6.

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

 22.10.2018r

Kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o realizowaną procedurę „Niebieskiej Karty”

 

7.

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Poznaniu

 

 

 

 

 30.11.2018r

 

 

 

 

 

Kontrola prawidłowości prowadzenia Rejestru Wyborców

 

                                                              ROK 2017

 

1.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

15.02.2017r.

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym

 

2.

3.

4.

5.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  II Oddział w Poznaniu

Zaklad Ubezpieczeń Społecznych  II Oddział w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wojewoda Wielkopolski

27.04.2017r. 12.05.2017r.

03.07.2017r. 14.07.2017r.

30.06.2017r.

18.08.2017r

06.07.2017 r.

 

26.09.2017r.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek  na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do którego pobierania zobowiązany jest  Zaklad oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń i ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń  z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek  na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do którego pobierania zobowiązany jest  Zaklad oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń i ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń  z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. Zespół Szkół w Kleszczewie

Wspieranie przedsiębiorczości przez Gminy

Kontrola realizacji umowy Nr  331/U/400/640/2016 "Ścieżka przyrodnicza Skarby lasu"

Kontrola wykonania zadań obronnych

 

 

 

ROK 2016

 

 

1.

Fundacja Fundusz Współpracy  upoważniona przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia

09.02.2016r.

Weryfikacja dokumentacji księgowej potwierdzającej wydatki kwalifikowane - Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Kleszczewo

 

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

31.05.2016r.

Wizyta monitorująca projekt pn. "Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych " realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013

 

ROK 2015

 

 

  1.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

31.03.2015r.

Kontrola problemowa warunków przechowywania, kompletności i zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych oraz  skorowidzów alfabetycznych

 

2.

Dział Kontroli Przedsięwzięć Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

15.12.2015r.

Kontrola realizacji projektu pn. Podniesienie poziomu wyposażenia technicznego OSP w Kleszczewie, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem

 

ROK 2014

 

 

1.

Wojewoda Wielkopolski

20.01.2014r.-

27.01.2014r.

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej w 2013r.  na realizację programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 

.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

27.01. 2014r.- 21.03.2014r.

Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w wybranych gminach woj. Wielkopolskiego

 

3.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

11.02.2014r.

Kontrola ogólna archiwum zakładowego

 

4.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

06.03.2014r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Zagospodarowanie terenu miejscowości Komorniki na cele rekreacyjno-sportowe."

 

5.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

06.03.2014r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Zagospodarowanie terenu miejscowości Krzyżowniki-Śródka na cele turystyczno-rekreacyjne."

 

6.

Wojewoda Wielkopolski

19.03.2014r-

15.04.2014r.

1.Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych.

3. Przekazywanie należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

 

7.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

07.04.2014r.-

05.06.2014r.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Kleszczewo za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz w miarę potrzeb inne lata, na podstawie  kryterium zgodności  z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem bieżącym

 

8.

Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

03.06.2014r.

Kontrola trwałości projektu pn. "Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia.

 

9.

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

18.09.2014r.-

30.09.2014r.

Audyt UE dotyczący projektu  "Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia.

 

10.

II O/ZUS Poznań

02.10.2014r.-10.10.2014r.

1. Prawidłowość  i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i u ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych  i wypłacanie tych świadczeń  oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń

 

11.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

24.11.2014r.

Kontrola wykonywania zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

 

ROK 2013

 

 

1.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

18.01.2013r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji ""Multimedialna Świetlica" - remont oraz wyposażenie sali pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej wraz z udostępnieniem sprzętu umożliwiającego publiczne korzystanie z Internetu."

 

2.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

15.02.2013r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie - etap I."

 

3.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

15.02.2013r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie - etap II."

 

4.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

14.03.2013

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Budowa placu zabaw w miejscowości Szewce wraz z zagospodarowaniem terenu."

 

5.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

09.04.2013

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ziminie."

 

6.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

24.04.2013

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy."

 

ROK 2012

 

 

1.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

03.02.2012r.

Wizyta monitorująca dotycząca projektu pn. "Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych."

 

2.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

03.04.2012r.

Kontrola problemowa akt stanu cywilnego

 

3.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

29.05.2012r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji  "Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki, oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo, Kleszczewo, Poklatki."

 

4.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

12.06.2012r - 13.06.2012r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji  "Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki, oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo, Kleszczewo, Poklatki."

 

5.

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

27.06.2012r. - 28.06.2012r.

Kontrola w zakresie gospodarowania  środkami pochodzącymi z Unii  Europejskiej w ramach WRPO

 

ROK 2011

 

 

1.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

25.02.2011r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gowarzewo, Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, Markowice, Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Nagradowice."

 

2.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

08.03.2011r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowice."

 

3.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

02.06.2011r.

Kontrola prowadzenia stałego rejestru wyborców.

 

4.

Wojewoda Wielkopolski

20.09. 2011r.-

23.09.2011r.

Kontrola wydatkowania w 2010r. środków fina nowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 

5.

Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

24.10.2011r.

Wizyta monitorująca projektu pn. "Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia."

 

6.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

04.11.2011r.

Kontrola ogólna  archiwum zakładowego.

 

ROK 2010

 

 

1.    1.

Wojewoda Wielkopolski

05.01.2010r.

Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 

2.     2.

Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu

14.01.2010r.

Prawidłowość wydatkowania środków z budę tu państwa  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

 

3.     3.

Wojewoda Wielkopolski

24.03.2010r.

Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

 

4.     4.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

31,05.2010r.

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu "Moje Boisko Orlik 2012"

 

5.     5.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

18.11.2010r.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczególnym  uwzględnieniem gospodarki odpadami

 

6.     6.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

06.12.2010r.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. oraz w miarę potrzeb za inne lata na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 

ROK 2009

 

 

1.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej

16 - 26 lutego 2009

Wykorzystanie dotacji przeznaczonej na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone

 

2.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

25 marca 2009

Realizacja zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

3.

ZUS II Oddział w Poznaniu

06 - 13 maja 2009

wg upoważnienia

nr 540000-0954-254/2009

 

4.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

28 maja 2009

Kontrola ksiąg stanu cywilnego

 

ROK 2008

 

 

1.

Archiwum Państwowe

w Poznaniu

04 listopada 2008

Kontrola ogólna archiwum zakładowego

 

2.

Starosta Poznański

04 listopada 2008

Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w UG Kleszczewo

 

ROK 2007

 

 

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

31 października 2007

Kontrola doraźna w zakresie ustalenia kosztów stanowiących podstawę naliczenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Tulcach.

 

2.

Wielkopolska Inspekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

05 listopada 2007

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.

 

ROK 2006

 

 

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

27 stycznia - 22 marca 2006

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2005r.

 

2.

Wojewoda Wielkopolski

23 - 28 marca 2006

Zgodność z prawem zaświadczeń wydanych w III i IV kwartale 2005r.

Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 2005r.

 

3.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

12 maja 2006

Archiwum USC.

 

ROK  2005

 

1

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

7 lutego 2005

Wybrane umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

2

Archiwum Państwowe w Poznaniu

7 lipca 2005

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego, lokal, personel.

 

3

Wojewoda Wielkopolski

26 października 2005

Budowa ulicy Różanej w Tulcach wraz z odwodnieniem.

 

4

Wojewoda Wielkopolski

22 października 2005

Kontrola finansowa dokumentacji dotyczącej budowy ul. Różanej.

 

ROK  2003

 

1

Archiwum Państwowe w Poznaniu

25 kwietnia 2003

Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi, warunki przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych - USC.

 

2

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

15 września 2003

Zgodność z prawem zarządzeń I i II kwartał 2003r.

 

3

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

30 września 2003

Przyjmowanie, ewidencjonowanie i załatwianie skarg i wniosków.

 

4

Wojewoda Wielkopolski

5 - 7 listopada 2003

Kontrola ewidencji działalności gospodarczej.

 

ROK 2002

 

1

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura Poznań

17 stycznia 2002

Prawidłowość wykorzystania przez gminę środków publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

2

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

05 lutego 2002

Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

3

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Poznań, Dział Higieny Transportu

09 kwietnia 2002

Rekontrola sanitarna.

 

4

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

14 czerwca 2002

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2001r.

 

5

Archiwum Państwowe w Poznaniu

23 lipca 2002

Kontrola archiwum zakładowego.

 

6

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

13 września 2002

Kontrola bieżącego stanu sanitarnego bazy autobusowej oraz 4 autobusów komunikacji gminnej.