ZARZĄDZENIE  Nr 11/2009

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  05 maja 2009r.

 

 

 

w sprawie :  zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego  „NIE  BÓJ SIĘ, NIE  LĘKAJ – WYPŁYŃ  NA  GŁĘBIĘ - DAJ  SOBIE  POMÓC ”.                                                                       

                                                                            

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                        Na  podstawie  art. 30  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z  2001r. Dz.U  Nr  142 poz. 1591 ze zmianami), zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

  1. Zatwierdza się  i  przystępuje do realizacji  projektu systemowego „ Nie bój się, nie lękaj – wypłyń na głębię – daj sobie pomóc ”.    
  2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.