W dniu 07 czerwca 2009r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Rzeczypospolitej Polskiej wybieranych  będzie 50 posłów, na okres 5 lat. Obszar kraju podzielony został na 13 okręgów wyborczych  - okręg nr 7 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu. 


I. Warunki ogólne

Prawo udziału w głosowaniu ( prawo wybierania)  w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma :

- obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony  prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału  Stanu;

- obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce, został ujęty w stałym  rejestrze wyborców, nie został pozbawiony praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii   Europejskiej, którego  jest obywatelem.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają  urzędy gmin.

 1)  Głosowanie w  miejscu stałego zamieszkania w Polsce:

a) głosowanie obywateli polskich :

    Wyborcy zameldowani  na pobyt stały na obszarze gminy, którzy nie złożyli wniosku o  wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborcy  wpisani  do rejestru wyborców na własny wniosek, zostaną wpisani z urzędu do spisów wyborców sporządzanych dla poszczególnych obwodów głosowania.

   Wyborcy zameldowania na pobyt czasowy  zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich wpisania do rejestru wyborców. Będzie to miejsce zameldowania na pobyt stały, o ile nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu.

b) głosowanie obywateli Unii Europejskiej  nie będących obywatelami polskimi :

    Obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi stale zamieszkali na obszarze gminy i posiadający  prawo wybierania  mogą uczestniczyć w wyborach pod warunkiem, że do dnia 9 kwietnia  2009r. złożyli w urzędzie  gminy wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców (zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

   Osoby, które nie zostaną wpisane do stałego rejestru wyborców zgodnie z tymi zasadami nie będą mogły uczestniczyć w wyborach.

   Osoby wpisane do stałego rejestru wyborców ( wyborcy) zostaną z urzędu wpisane do spisów wyborców w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

2) Głosowanie  poza  miejscem  stałego zamieszkania

a) głosowanie  na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

   Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać  zaświadczenie  o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim  można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą  lub na polskim statku morskim.

   Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się  w urzędzie gminy, w którym wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 5 czerwca 2009r.

   Wyborca, któremu  wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

b)głosowanie  w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

   Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych  zostaną wpisani do spisu wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować tylko w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby  przebywające w jednostce o umieszczeniu ich  w spisie wyborców.

   Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania. 

c) głosowanie  wyborców niepełnosprawnych

    wyborcy niepełnosprawni  mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkują. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowany jest lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Tulcach. W tym celu powinni oni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 28 maja 2009r.

   Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

d) głosowanie  wyborców – obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą 

  Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w Polsce w dniu wyborów, mogą wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłożą  obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkują za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w pasz[porcie przez odciśniecie pieczęci  komisji  i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.

 

II. Obwody głosownia

Głosowanie do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone zostanie na terenie Gminy Kleszczewo  w 3 obwodach głosowania. Trzeci obwód głosowania utworzony został w miejscowości  Gowarzewo,  a siedziba  obwodowej komisji mieści się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Swarzędzkiej 14.  Nowo utworzony  obwód głosowania obejmuje miejscowości Gowarzewo, Szewce, Tanibórz i Komorniki i wyborcy z tych miejscowości  głosować będą w nim  po raz pierwszy.

Poniżej podajemy wykaz obwodów głosowania na terenie gminy:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

 

 

1

Kleszczewo, Lipowice, Bugaj, Poklatki, Bylin, Nagradowice, Krzyżowniki, Śródka, Zimin,  Krerowo, Markowice

Ośrodek Kultury

ul. Poznańska 6

Kleszczewo

 

2

 

Tulce

 

Szkoła Podstawowa

ul. Poznańska 1

 Tulce

 

3

 

 

Gowarzewo, Szewce, Tanibórz, Komorniki

Strażnica OSP

ul. Swarzędzka 14

Gowarzewo

 

Lokale wyborcze w dniu  07 czerwca 2009r. czynne będą w godzinach od 8.00 do 22.00.

Spis  wyborców  udostępniony  będzie do wglądu w  dniach od 25.05.2009r. do 05.06.2009r. w Urzędzie Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4  w godzinach urzędowania, tj:

- w poniedziałki  w godz. 8.00- 16.00

- od wtorku do piątku  w godz. 7.00 do 15.00

 

III. Obwodowe komisje wyborcze

Głosowanie przeprowadzą obwodowe komisje wyborcze powołane przez Wójta Gminy spośród osób  zgłoszonych przez uprawnione podmioty oraz spośród wyborców, w następujących składach :

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie:

Przewodniczący :                     Rajchelt Jan

Zastępca Przewodniczącego : Karolczak Maria

Członkowie:                              Karwowska-Bielak Dorota

                                               Kurasiak  Ewa

Mąderek Kinga

Nowicka Monika

Wartecka Iwona

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 2 w Tulcach :

Przewodniczący :                     Stachowiak Grzegorz

Zastępca Przewodniczącego : Kujawa Regina

Członkowie:                              Mąderek Katarzyna

Nowicka Małgorzata

                                               Pieczyńska Grażyna

Szymczak Andrzej

Wesołowska Beata

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  nr 3 w Gowarzewie :

Przewodnicząca :                     Lewandowska Violetta

Zastępca Przewodniczącego : Frąckowiak Grażyna

Członkowie:                              Gramza Magdalena

Grzeszczak Anna

Grzeszczak Emilia

Mąderek Jan

Rajchelt Małgorzata

  

IV. Głosowanie 

      W dniu wyborów obwodowe  komisje  wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy :

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,

- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, ze stale zamieszkują  na terenie  danego obwodu głosowania, a urząd  gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem w innym obwodzie

- zostali skreśleni ze spisu  w związku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeżeli udokumentują, że opuścili szpital  lub zakład  pomocy społecznej w przeddzień wyborów,

- są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi  za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje  obwodowej komisji wyborczej  dowód osobisty lub inny dokument  z fotografią  umożliwiającą  stwierdzenie jego tożsamości. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania  własnoręcznym podpisem w rubryce spisu wyborców.

Głosować można tylko na jedną  listę, stawiając na karcie do głosowania znak  „ x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Przyczyną nieważności głosu jest :

- oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk  kandydatów umieszczonych   na więcej niż jednej liście,

- nie oddanie głosu na  żadnego kandydata, czyli nie postawienie znaku „x” w kratce przy nazwisku kandydata  z którejkolwiek z list.

 V. Dojazd do lokali  obwodowych komisji wyborczych

W dniu  07 czerwca 2009r. zapewniony zostanie dojazd do lokali wyborczych wg następującego rozkładu jazdy:

1.Dojazd do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kleszczewie  (Ośrodek Kultury w   Kleszczewie) 

 Wyborcy niżej wymienionych miejscowości mogą skorzystać z dwóch kursów autobusów, których rozkład jazdy przedstawia się następująco:

 Miejscowość

Miejsce zbiórki

Kurs I

Kurs II

Nagradowice

przystanek autobusowy

9.25

12.00

Krzyżowniki

przystanek autobusowy

9.30

12.05

Śródka

przystanek autobusowy

9.35

12.10

Zimin

przystanek autobusowy

9.40

12.15

Krerowo

przystanek autobusowy

9.45

12.20

Markowice

przystanek autobusowy

9.50

12.25

Lipowiec

przystanek autobusowy

9.55

12.30

Kleszczewo

Ośrodek Kultury – siedziba obwodowej komisji

10.00

12.35

Po zakończeniu głosowania wyborcom korzystającym z w/w kursów zapewniony jest powrót do miejsc ich zamieszkania

 Ponadto  w dniu 07 czerwca 2009r. :

mieszkańcy Nagradowic niezależnie od kursów podanych wyżej ok. godz. 9.20 zostaną dowiezieni do Kleszczewa na Mszę Św. na godz. 9.30  autobusem liniowym. Powrót zapewniony  zostanie po głosowaniu autobusem, który podstawiony będzie przed lokalem wyborczym w Kleszczewie ( odjazd ok. 10.40),

-   na mieszkańców miejscowości Śródka i Krzyżowniki , którzy dowiezieni zostaną  autobusem do Tulec na Mszę Św.   na godz. 7.45, oczekiwać będzie  autobus, który po zakończeniu  Mszy Św. (ok. godz. 8.45)  dowiezie ich do lokalu wyborczego w Kleszczewie  i  po głosowaniu zapewni powrót  do miejsca zamieszkania  ( odjazd  ok. 9.20),

mieszkańcom miejscowości Poklatki  zapewnia się możliwość dojazdu do lokalu wyborczego  w Kleszczewie  i powrót po głosowaniu samochodem Volkswagen Caddi, który odjedzie z pętli autobusowej w Poklatkach  o godz. 10.00, 12.00 i 14.00.

-    mieszkańcom miejscowości Bylin  zapewnia się dojazd do lokalu wyborczego w Kleszczewie i powrót po głosowaniu, samochodem Volkswagen Caddi, który odjedzie o godz.13.00 sprzed domu sołtysa.

 Dojazd do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3  w  Gowarzewie

 Mieszkańcom miejscowości Komorniki zapewnia się następujący dojazd do lokalu w Gowarzewie :

- na mieszkańców miejscowości Komorniki, którzy dowiezieni zostaną  autobusem do Tulec na Mszę Św. na godz. 7.45, oczekiwać będzie  autobus, który po zakończeniu  Mszy Św. (ok. godz. 8.45)  dowiezie ich do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Gowarzewie  i  po głosowaniu zapewni powrót do miejsca zamieszkania  ( odjazd  ok. 9.20),

- o godz. 11.00 z  przystanku autobusowego ( przy Rolniczej Spółdzielni  Produkcyjnej)  odjedzie autobus, który zapewni możliwość dojazdu do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Gowarzewie  i  powrót po głosowaniu do miejsca zamieszkania.

Mieszkańcom miejscowości Szewce  zapewnia się następujący dojazd do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gowarzewie :

- o godz. 11.00  spod  sklepu  w Szewcach odjedzie samochód Volkswagen  Caddi do lokalu w Gowarzewie -  po głosowaniu  zapewniony jest  powrót do miejsca zamieszkania.