WYNIKI  WYBORÓW  UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO RADY  GMINY  KLESZCZEWO

Zgodnie z kalendarzem wyborczym  wyznaczonym przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 70/09 z dnia 20 marca 2009r. wybory uzupełniające w okręgu 1 (obejmującym sołectwo Kleszczewo i sołectwo Poklatki) wyznaczone zostały na dzień 24 maja 2009r..

Jak informowaliśmy wcześniej Gminna Komisja Wyborcza w Kleszczewie zarejestrowała w terminie do dnia 24.04.2009r.  tylko jednego kandydata na radnego – Pana Jana Rajchela.

Zgodnie  z  ustawą z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 159 poz. 1547 ze zmianami), jeżeli  liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia, głosowania nie przeprowadza się.

W dnu 24 maja 2009r. o godz. 20.00 odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej, która  sporządziła  dwa dokumenty,  tj. :

- protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kleszczewo,

- protokół z obsadzenia mandatu bez głosowania,

w  których stwierdziła, że Pan Jan Rajchelt uzyskał mandat radnego Rady Gminy Kleszczewo.

Protokoły zostały  przekazane   Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu