UCHWAŁA NR XIX/116/2008  

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  30 kwietnia  2008 r.

 

 

 

w sprawie:    uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kleszczewo w  miejscowości Tulce”.

 

 

 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142  poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172  poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Dz. U. Nr  45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Dz. U. Nr 127, poz. 880), a także w związku z wykonaniem Uchwały Rady Gminy w Kleszczewie Nr XLV/223/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

 

Uchwala się „Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce dz. nr ewid.: 5/9, 5/10”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 158 poz. 4295 z dnia 18 listopada 2005r., zwaną dalej zmianą planu miejscowego.

 

I.  USTALENIA  WSTĘPNE

§ 1

 

1. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest zmiana przeznaczenia terenów w   miejscowości Tulce , na następujące cele:

- dz. nr ewid. 5/9   – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – symbol 2MW

- dz. nr ewid. 5/10 – usługi sportu i rekreacji – symbol 2US.

2.  Zmiana  planu  miejscowego  obejmuje  tereny  oznaczone  na rysunku  planu w skali 1 : 10 000 numerami 1, 2 w miejscowości Tulce , stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały z uszczegółowieniem na rysunku w skali    1 : 1000 , załącznik nr 1A .

3. Oznaczenia graficzne w rysunku zmiany planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu

4. Na terenach oznaczonych w rysunku planu miejscowego symbolami : 2MW , 2US obowiązują następujące ustalenia :

1)      Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol 2MW

a)      funkcja podstawowa - budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z infrastrukturą towarzyszącą   ,

b)      funkcja uzupełniająca – nieuciążliwa działalność usługowa ,

c)       funkcja wykluczona – działalność gospodarcza produkcyjna i przetwórcza ,

d)      wskaźnik  intensywności zabudowy – 70 % powierzchni terenu ,

e)      wskaźnik powierzchni czynnej biologicznej – 30 % powierzchni terenu

f)        wskaźnik ilości miejsc parkingowych – 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie – dopuszcza się realizacje budynków garażowych w układzie zbiorowym ,

g)      wysokość budynków mieszkalnych wielorodzinnych do 5 kondygnacji ,

h)      wysokość budynków garażowych i gospodarczych 1 kondygnacja ,

i)        dachy  budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe ,

j)        dachy budynków gospodarczych jedno lub wielospadowe ,

k)      nieprzekraczalna linia zabudowy

-          zgodnie z załącznikiem graficznym 1A .

2)      Tereny sportu i rekreacji – symbol 2US

a)      funkcja podstawowa – działalność usługowa w zakresie sportu ,

b)      funkcja uzupełniająca – działalność usługowa w zakresie rekreacji ,

c)       funkcja wykluczona – inne formy zagospodarowania terenu,

d)      przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić zachowanie zasad ładu

przestrzennego , funkcjonalnego i estetycznego oraz skali architektonicznej w

odniesieniu do istniejących w sąsiedztwie obiektów ,

e)      wskaźnik  intensywności zabudowy – 70 % powierzchni terenu ,

f)        wskaźnik powierzchni czynnej biologicznej – 30 % powierzchni terenu ,

g)      wskaźnik ilości miejsc parkingowych – ilość miejsc parkingowych wyznaczyć w zależności od rodzaju zlokalizowanych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych zgodnie z  potrzebami, jednak nie mniej niż 10 stanowisk.

h)      wysokość zabudowy do

i)        dachy  dwu lub wielospadowe ,

j)        nieprzekraczalna linia zabudowy

-          zgodnie z załącznikiem graficznym 1A .

k)      wyznacza się obszar oddziaływania linii elektroenergetycznej SN 15kV zawarty w pasie 7,5 mb od skrajnych przewodów linii.

5.  Integralnymi częściami uchwały są:

            1)  rysunki zmiany planu miejscowego wyszczególnione w  §1 ust. 2

2)      rozstrzygnięcie Rady Gminy Kleszczewo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego stanowiące zał. nr 2,

3)      rozstrzygnięcie Rady Gminy Kleszczewo o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – stanowiące zał. nr 3 do uchwały.

6. Ustalenia graficzne i tekstowe Zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo”  są zgodne  ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy  w Kleszczewie  Nr XXXII/186/01  z dnia  26 września 2001r. oraz ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XV/94/2008 z dnia  7 lutego 2008r .  

7. W odniesieniu do terenów objętych Zmianą planu miejscowego obowiązują wszystkie ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. zawarte w: 

ROZDZIALE I.  USTALENIA  WSTĘPNE

ROZDZIALE II  USTALENIA  OGÓLNE.

 

 

II. USTALENIA  KOŃCOWE

§ 2

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 12, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r. ze zmianami), określa się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości :

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW  - 20 % ,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US           - 15 %

 

 § 3

 

Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/181/2005  Rady Gminy  w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r.,  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dnia 18 listopada 2005r. w części sprzecznej z ustaleniami niniejszej Uchwały. 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Kleszczewo.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6

Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Kleszczewo .

                                                                      

 

 

 

 

            Przewodnicząca Rady Gminy

 

        mgr Ewa  Lesińska

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XIX/116/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

 

           

w sprawie :  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy    Kleszczewo w miejscowości Tulce .

 

Rada Gminy w Kleszczewie podjęła Uchwałę Nr XLV/223/2006  z  dnia 8 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla obszaru dz.nr ewid. 5/9 , 5/10,  położonych w miejscowości  Tulce, obręb Tulce .

Obszar objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje w całości  teren działki o nr ewid. 5/9 oraz w części teren działki o nr  ewid. 5/10 położonych w miejscowości Tulce , obręb Tulce.

W planie wyznaczono następujące przeznaczenie dla poszczególnych  działek :

- dz. nr ewid. 5/9   – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – symbol 2MW

- dz. nr ewid. 5/10 – usługi sportu i rekreacji – symbol 2US.

Na początku procedury planistycznej zawiadomiono odpowiednie organy oraz instytucje o przystąpieniu do prac nad planem, oraz zamieszczono stosowne komunikaty w lokalnej prasie i na tablicy ogłoszeń. W trakcie trwania procedury planistycznej projekt planu został zaopiniowany, a następnie uzgodniony przez właściwe instytucje i organy.

W dalszych etapach postępowania projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ustawowym terminie nie wpłynęły uwagi do planu. Plan został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w/w uchwałą oraz  art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) z zachowaniem właściwej procedury. 

Projekt planu jest zgodny z  ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kleszczewo. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Po uchwaleniu planu, uchwała Rady Gminy wraz z dokumentacją planistyczną zostaje przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Wielkopolskim Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

                                                                                                Wójt  Gminy

 

                                                                                                  mgr inż. Bogdan  Kemnitz

 

 

 

Załącznik nr 2

                                                                                              do Uchwały Nr XIX/116/2008

                                                                                              Rady Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia  30 kwietnia 2008 r.

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu „Zmiany miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce, dz. nr ewid. 5/9 i 5/10”.

 

 

            Przedmiotowy projekt zmiany planu miejscowego został wyłożony do publicznego wglądu  w terminie od  26 marca 2008r. do 15 kwietnia 2008r.  zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), uwagi były przyjmowane do dnia 29 kwietnia 2008 r.

            W ustawowym terminie tj. do  29 kwietnia 2008r. nie wniesiono uwag do projektu zmiany planu miejscowego. W związku z powyższym Rada Gminy Kleszczewo nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 w/w  ustawy.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             

                 mgr Ewa  Lesińska

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

                                                                                              do Uchwały Nr XIX/116/2008

                                                                                              Rady Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia  30 kwietnia 2008 r.

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania .

 

 

§ 1

 

1.  Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji należących do zadań własnych

gminy :

1)    realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy :

a)  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,

b)  Prawo Zamówień Publicznych ,

c) Prawo Budowlane ,

d) przepisy branżowe .

2) tryb i terminy realizacji poszczególnych zadań określony zostanie w wieloletnim

planie inwestycyjnym.

2.   Na części obszaru objętego planem istnieje już sieć wodociągowa i na tym obszarze Gmina nie będzie ponosiła kosztów budowy. W pozostałej części realizacja sieci wodociągowej  będzie  się odbywała  na zasadach  określonych  w §1 ust 1 oraz § 2 ust  2 .

3.   Obsługa komunikacyjna z istniejących dróg gminnych. Realizacja utwardzeń będzie się odbywała na zasadach określonych w §1 ust. 1 oraz § 2 ust  2 .

4.   Zapisane w planie odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej , będzie możliwe po skanalizowaniu przedmiotowego terenu . Do czasu realizacji sieci , plan przewiduje odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków .  

5.   Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z planem gospodarki odpadami, na podstawie przepisów odrębnych .

6.   Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki .    

7.   Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury  technicznej w granicach planu , nie należące do zadań własnych gminy, będą realizowane przez właściwe jednostki gospodarcze w oparciu o własne plany inwestycyjne .

 

§ 2

 

1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

2. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej , które należą do zadań własnych gminy , zgodnie z przepisami o finansach publicznych :

1)  z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową ,

2) współfinansowane środkami zewnętrznymi , poprzez budżet gminy – w ramach m.in. :

a)  dotacji unijnych ,

b)  dotacji samorządu województwa ,

c)   dotacji i pożyczek z funduszy celowych ,

d)   z kredytów i pożyczek bankowych ,

e)   z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień ,

      f)   innych środków zewnętrznych .

3. Budowa przyłączy do sieci wod-kan., budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa zjazdów bramowych z dróg publicznych obciążają kosztami Inwestora . 

4.  Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity  z 2005r. Dz. U. Nr 98, poz. 625 ze zm.) i nie będą obciążały budżetu gminy.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Ewa  Lesińska