Zarządzenia Nr 50/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  27 września  2011r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 oraz Uchwałą Nr X/75/2011 w sprawie  zmiany budżetu na rok 2011 wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust.

       - zwiększa  się dochody budżetu na 2011r.  o  4.315 zł

       - w tiret 1 zwiększa  się dochody bieżące  o  4.315 zł,

        

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 1do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 1 ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 4.315 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

       - większa się wydatki budżetu na 2011r. o 4.315 zł,

       - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 4.315 zł,

        

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść   załącznika nr 2do Uchwały budżetowej,

      2)  w § 2 ust. 2, pkt. 1

     zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 4.315 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej.

3. W § 14 przenosi się wydatki  funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z    załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 10  do Uchwały budżetowej.

 

   § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż.  Bogdan Kemnitz

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 50/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27.09.2011r.

 

Do budżetu  wprowadzono dotację w wysokości  4.315 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Celem płynnego wykonania budżetu przesunięto plan w ramach działu.

W załączniku Nr 3 Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2011r. w rozdziale 75056 wprowadzono zmiany, które nie zostały uwzględnione przy zmianach wydatków budżetowych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż.  Bogdan Kemnitz